Sự phân bố dân cư không đồng đều trên trái đất.

Daily News

Daily With Vincent
Top Poster Of Month
Sự phân bố dân cư không đồng đều trên trái đất.
Hơn 50% dân số thế giới sống trong vòng tròn trên hình, gần 4,5 tỷ người (dữ liệu năm 2021)
1712040473309.png
 
Bên trên